AGENDA MEMS FORUM 2018

 

Phiên toàn thể buổi sáng/ Keynote & Invited Speakers

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu – Registration

8:30 – 9:00

Phát biểu khai mạc của (Opening remarks of)

Bí thư Thành ủy

– Ủy ban nhân dân Thành phố (HCMC People’s Committee)

– Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

– Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP)

K-1

Thảo luận và đề xuất chính sách để xây dựng hệ sinh thái phát triển công nghiệp MEMS

(Discussion and suggestion on policies to build MEMS industry development eco-system)  

9:00 – 9:20

Mr. Kai Fai (SEMI)

9:20 – 9:40

MSc. Kazuhiko Nakamura (SHTP)

9:40 – 10:00

Thảo luận bàn tròn (Round Table Discussion)

1.    Mr. Phạm Xuân Đà (MOST)

2.    Mr. Thân Trọng Phúc (Vina Capital)

3.    Mr. Kai Fai (SEMI)

4.    MSc. Kazuhiko Nakamura (SHTP)

10:00 – 10:05

Group Photo

10:05 – 10:30

Tea break + Exhibition

K-2

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp MEMS

(High quality human resources development to fulfill the requirement of MEMS industry development)

10:30 – 10:50

Mr. Eduard Hoeberichts (Fabmax) & Dr. Casper Juffermans (TUDelf)

10:50 – 11:10

Prof. Susumu Sugiyama (SHTP)

11:10 – 11:30

Mr. Nguyễn Xuân Thủy (MTEX Việt Nam)

11:30 – 12:00

Thảo luận bàn tròn (Round Table Discussion)

1. Prof. Susumu Sugiyama (SHTP)

2. Đại học Quốc gia (VNU)

3. Mr. Eduard Hoberichts (Fabmax)

4. Dr. Casper Juffermans (TUDelf)

12:00 – 13:00

Lunch time

Phiên toàn thể buổi chiều/ Keynote & Invited Speakers

K–3

Hướng đến Thương mại hóa sản phẩm MEMS từ kết quả hoạt động nghiên cứu và triển khai

(Towards commercialization of MEMS products resulted from R&D activities)

 

13:00 – 13:20

Prof. Jordi Carrabina Bordoll (CEPHIS)

 

13:20 – 13:40

Assoc. Prof. Sanghun Jeon (KAIST)

 

13:40 – 14:00

Prof. Dzung Dao (Griffith University)

 

14:00 – 14:20

Dr. Sangchul Scott Lee (LG Electronics)

 

14:20 – 14:40

Thảo luận bàn tròn (Round Table Discussion)

1.    Assoc. Prof. Sanghun Jeon (KAIST)

2.    Dr. Ryutaro Maeda (AIST)

3.    Prof. Jordi Carrabina Bordoll (CEPHIS)

4.    Dr. Sangchul Scott Lee (LG Electronics)

 

14:40 – 15:00

Tea Break

 

K-4

Vai trò của Quỹ đầu tư mạo hiểm trong sự phát triển hệ sinh thái MEMS

(Roles of Venture Capitals in developing MEMS eco-system)

 

15:00 – 15:20

Mr. Than Trong Phuc (DFJ Vina Capital Fund)

 

15:20 – 15:40

Prof. Rino Choi (Inha University)

 

15:40 – 16:00

Thảo luận bàn tròn (Round Table Discussion)

1. Mr. Than Trong Phuc (Vina Capital)

2. Prof. Rino Choi (Inha University)

3. Mr. Eduard Hoeberichts (Fabmax)

4. Mr. Kai Fai (SEMI)

 

16:00 – 16:30

Tổng kết hội nghị – Conclusion

 

17:00 – 19:00

Gala Dinner

 

 

 

 

 

Powered by Khore by Showthemes